X
GO

دانشنامه اتصال

این بخش عنوان "دانشنامه اتصال" را بر خود داشته و در آن واژه نامه، فرهنگ لغات و اختصارات مرسوم در علم و صنعت جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی و آزمون های غیرمخرب آورده شده است.

 

واژه

مجموعه حروفی که یک واحد را تشکیل دهند، واژه یا کلمه نام دارند. زبان فارسی، کلمات را به 9 بخش تقسیم می کند: اسم، صفت، عدد، کنایه، فعل، قید، حرف اضافه، حرف ربط و صوت. به عبارت دیگر "واژه" کوچک ترین شکل معنادار از حروف است، چنانچه بتواند به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد. برای نمونه، « -انه » در واژه هایی مانند مردانه، زنانه و مهربانانه دارای معنی ویژه خود است، ولی از آنجا که نمی توان آن را به تنهایی به کار برد، واژه محسوب نمی گردد. بسیاری از واژه ها به بخش های کوچک تری بخش پذیرند که به آنها "تکواژ" گفته می شود. تکواژ کوچکترین بخش کلمه است که در بسیاری از موارد یک کلمه مستقل به حساب آمده و در برخی موارد نیز کلمه محسوب نمی شود.

 

واژه نامه

واژه نامه مجموعه ای است که معانی لغات یک زبان در آن توضیح داده و تفسیر شده باشد. واژه ها به صورت الفبایی مرتب شده اند و اغلب املاء، تلفظ و معنای هر کلمه یاد شده است.

 

تفاوت واژه نامه با دانشنامه

واژه نامه (Terminology) با دانشنامه (Encyclopedia) یا دایره المعارف متفاوت است. در واژه نامه بر خلاف دانشنامه، اغلب به تعریف و تفسیر واژه ها اکتفا می شود و اطلاعات دیگری نظیر تاریخچه و یا دیگر اطلاعات مرتبط ارائه می گردد. با این حال مرز دقیقی میان واژه نامه و دانشنامه نمی توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می گیرند.

 

فرهنگ لغات

فرهنگ لغات یا لغت نامه مجموعه ای از کلمات مترادف و هم معنی از زبان های مختلف است که به ترتیب حروف الفباء مرتب شده و ممکن است شامل اطلاعاتی در مورد تعاریف، کاربردها، ریشه شناسی، تلفظ، ترجمه و دیگر مشخصات کلمات نیز باشد. فرهنگ لغات تخصصی مربوط به یک رشته خاص بوده و حاوی معانی هر واژه است.

 

تفاوت فرهنگ لغات با دانشنامه

فرهنگ لغات (Dictionary) با دانشنامه (Encyclopedia) یا دایره المعارف متفاوت است. در فرهنگ لغات بر خلاف دانشنامه، اغلب به معنای واژه ها اکتفا می شود و اطلاعات دیگری نظیر تعریف یا تاریخچه کمتر ارائه می گردد. با این حال مرز دقیقی میان فرهنگ لغات و دانشنامه نمی توان تعیین کرد و برخی کتب به نوعی در هر دو طبقه جای می گیرند.

 

اختصارات

استفاده از حروف اختصاری در واژه شناسی یک رشته متداول می باشد. به این منظور اولین حروف الفبای کلمات یک عبارت در کنار هم قرار داده می شوند که به آن حروف اختصاری گفته می شود. این حروف برای سهولت درک به فراوانی کاربرد دارند، اما در برخی موارد مشخص نیست که ترکیب حروف به طور دقیق چه معنایی می دهد. در ادامه فهرستی از اختصارات (Abbreviations) متداول علم و صنعت اتصال به همراه توضیحات مربوطه به ترتیب حروف الفبا آورده شده اند.

 

قسمت های تشکیل دهنده

دانشنامه اتصال در حال حاضر از دو بخش به شرح ذیل تشکیل شده است:

  • واژه نامه
  • فرهنگ لغات
  • اختصالات

دانشنامه جوشکاری