X
GO

بازرسی و آزمون

معرفی

براي توليد محصولی مطلوب تجربه در توليد همواره يكی از عوامل مهم به حساب می آيد، اين تجربيات در كشورهای صنعتی به صورت استاندارد مكتوب شده اند تا با استفاده از آن خطاهای گذشته تكرار نشود و نه تنها در وقت و مواد اوليه صرفه جویی شود بلكه كيفيت توليد نيز در حد قابل قبولی باشد.

مطابق تمامی استانداردهای صنعتی، پیش از هرگونه علميات جوشكاری تهيه روش جوشكاری، به طور مكتوب (WPS) و ثبت تأئيدیه های آن (PQR)، از حداقل پيش نيازهای جوشكاری است. لذا تمامی سازندگان معتبر، ملزم به رعايت اين پيش نيازها هستند. بدين منظور می بایست رویه جوشکاری (WPS) و نیز تاییدیه آن (PQR) را كه اعتبار روش جوشكاری به آن مرتبط می گردد، قبل از شروع كار جوشكاری تهيه و ارائه كنند. لازمه اين دو امر مهم تعدادی آزمون های مخرب و غيرمخرب است كه جزء حداقل وظايف سازنده جهت احراز صلاحيت در ساخت و نصب پروژه های مهم به شمار می آید.

افزايش عيوب و تعميرهای ضمن ساخت، نشانه ای از عدم كارآیی سازمان كنترل كيفيت سازنده می باشد. دلایل متعددی برای عيوب جوشكاری می تواند وجود داشته باشد اما صرف نظر از این دلایل تنها زمانی می توان به رفع آنها پرداخت كه تامین کنندگان، كارفرمایان و بازرسان اهميت موضوع را درك كرده و از وظایف خود آگاه باشند.