X
GO

چرا جوشکاری؟

مقدمه

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی، ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال 2015 به حدود دو برابر آن در سال 2005 رسیده است. ارزش کالاهای صادر شده توسط اعضای WTO در سال 2015 حدود 16.2 تریلیون دلار امریکا و ارزش خدمات صادر شده توسط آنها در همان سال حدود 4.68 تریلیون دلار امریکا برآورد شده است. با این حال براساس جدیدترین پیش بینی های سازمان تجارت جهانی، اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی برای پنجمین سال متوالی، رشدی کمتر از سطح میانگین در تجارت بین‌المللی را تجربه خواهد نمود. به گزارش فایننشال‌تایمز، سازمان تجارت جهانی در جدیدترین پیش‌بینی خود اعلام نمود که در سال جاری میلادی حجم تجارت بین‌المللی تا 2.8 درصد رشد خواهد کرد که معادل رشد محقق شده در سال 2015 است.

این گزارش اولین پیش‌بینی سازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر است که جهشی را در تجارت بین الملل پیش‌بینی نکرده است. در اکثر سال‌های سه دهه گذشته تجارت جهانی با نرخی دو برابر نرخ تولید ناخالص داخلی جهان رشد کرده که دلیل اصلی آن ظهور بازیگرانی مانند چین و عواملی مثل کاهش هزینه حمل و نقل کالاها است.

براساس آمارهای منتشر شده، فولاد بیش از 90 درصد فلزات تولیدی جهان را تشکیل می دهد. از آنجا که عمده کاربرد علوم و فناوری های جوشکاری در رابطه با اتصال فلزات است، بنابراین می توان نتیجه گرفت که تغییرات بازار فولاد بر صنعت جوشکاری تاثیر مستقیم دارد. گزارشات ارائه شده نشان می دهد که بخش عمده فولاد خام تولید شده به محصولات فولادی تبدیل می شود که اتصال آنها با استفاده از فرایندهای جوشکاری، انواع سازه های جوشی را به وجود می آورد. حجم باقیمانده نیز به ساخت قطعات با استفاده از فرایند ریخته گری اختصاص دارد که برطرف نمودن عیوب حاصل از این روش تولید نیز برعهده جوشکاری است.

به عبارت دیگر، بخش عمده فولاد تولید شده به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت جوشکاری قرار می گیرد که این امر از یک طرف نشان از اهمیت صنعت جوش داشته و از سوی دیگر پاسخی است برای این سوال که چرا موسسات معتبر جهانی میزان بازار صنایع مرتبط با جوشکاری را براساس حجم مصرف فولاد برآورد می نمایند. بنابراین بی راه نخواهد بود اگر پیش از پرداختن به صنعت جوشکاری و چرایی اهمیت آن، کمی به صنعت فولاد و آمارهای تولید و مصرف این کالای راهبردی پرداخته شود.

ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺤﺮك ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژاﭘﻦ و ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاي اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل نیز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ. این ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ ازحدود 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ را به طور مستقیم به همراه بیش از 2 ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ پیمانکار و 4 میلیون نفر در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. با عنایت به ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﻮﻻد در صنایعی ﻫﻤﭽﻮن انرژی، وسائط نقلیه و ﺑﺮق، این ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻨﺒﻊ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺶ از 50 میلیون نفر در جهان به شمار می رود.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ اﻣﺮوزه درﺑﺎره ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻄﺒﺎق اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺖ. ﻓﻮﻻد ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﻧﺮژي مورد نیاز برای تولید 1 تن فولاد طی 30 سال اخیر، 50 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این 97 درﺻﺪ از محصولات فولادی قابلیت استفاده مجدد را دارند.

 

 

ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ جهانی ﻓﻮﻻد ﺧﺎم روﻧﺪی ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ به طوری که از حدود 850 میلیون تن در سال 2000 به 1690 میلیون تن در سال 2017 رسیده است. طی اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ، ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺶ از 60 درﺻﺪی ﻗﺎره آﺳﯿﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد ﺧﺎم در ﻣﯿﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻮاره ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در این مدت بر ﻣﺼﺮف جهانی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدي نیز روز ﺑﻪ روز اﻓﺰوده شده، به طوری که ﺑﺮاﺳﺎس گزارش WSA، مصرف جهانی محصولات فولادی از حدود 761 میلیون تن در سال 2000 به حدود 1517 میلیون تن و سرانه مصرف جهانی فولاد از 150 کیلوگرم در سال 2000 به 207 کیلوگرم در سال 2016 افزایش یافته است. آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﮔﻮﯾﺎي اﻫﻤﯿﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎ عنایت ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی معتبر ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﻮﻻد ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻫﻪ آتی همچنان رو ﺑﻪ رشد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

مبحث "چرا جوشکاری؟" شامل دو فصل کلی است که فصل اول به تشریح بازارهای مرتبط و فصل دوم به بیان وضعیت صنعت جوشکاری در جهان و ایران می پردازد.

بخش نخست از بازارهای مرتبط به ارائه گزارشاتی در خصوص میزان تولید و مصرف جهانی و ملی فولاد اختصاص دارد. با عنایت به اینکه فولاد پرمصرف ترین فلز جهان است، به طور طبیعی بیشترین کاربرد علوم و فناوری های جوشکاری در رابطه با اتصال آن بوده و بازار محصولات جوشکاری شده به طور مستقیم از بازار فولاد تاثیر می پذیرد. در بخش های بعدی آمارهایی در خصوص میزان تولید و مصرف جهانی و ملی آلومینیم به عنوان دیگر فلز پرمصرف و در ادامه اطلاعاتی در زمینه های ریخته گری و خوردگی که متقاضی یکی از کاربرد های اصلی جوشکاری یعنی تعمیرات هستند، آورده شده است.

فصل صنعت جوشکاری نیز با توضیح وضعیت این صنعت و بازارهای محصولات جوشکاری شده و ملزومات جوشکاری در ایالات متحده و جهان آغاز شده و با ارائه آمارهایی از وضعیت این صنعت در ایران خاتمه می یابد.

تحقیقات و گزارشاتی که در تدوین این مبحث از آنها بهره گرفته شده است، از طریق صفحه "ضمائم و پیوست ها" و فهرست منابع مورد استفاده نیز از طریق صفحه "مراجع و ماخذ" قابل دریافت و ملاحظه می باشد. امید است که این مطلب مورد استفاده دانش پژوهان، صنعت گران و علاقمندان محترم قرار گرفته و با بهره گیری از نظرات و دیدگاه های آنان کارآمدتر شود.