X
GO

سازمان های بین المللی

در عرصه بین الملل سه سازمان انستیتو بین المللی جوشکاری (IIW)، فدراسیون اروپایی جوشکاری (EWF) و کمیته بین المللی برای آزمون های غیرمخرب (ICNDT) دارای بیشترین فعالیت در زمینه روش های اتصال و فن آوری های مرتبط هستند. این قسمت به معرفی سازمان های فوق اختصاص دارد.