X
GO

سازمان های ملی (غیرایرانی)

در عرصه ملی کشورهای گوناگون، سازمان های فراوانی در زمینه جوشکاری و فن آوری های مرتبط فعالیت دارند که برخی از مهمترین آنها در این قسمت معرفی شده اند.