X
GO

معرفی متخصصان

مقدمه

این بخش به معرفی متخصصانی می پردازد که زمینه فعالیت ایشان به نوعی با جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی فنی و آزمون های غیرمخرب (NDT) ارتباط دارد. این افراد که در گروه های اساتید و مدرسان، پژوهشگران و نوآوران، کارآفرینان و صنعتگران، مدیران و مهندسان و مجریان و متصدیان قرار گرفته اند، حوزه های کاری مرتبط با عرصه های فوق دارند.

 

معرفی متخصص

چنانچه در هر یک از زمینه های گوناگون علم و صنعت اتصال و نیز روش های بازرسی و آزمون غیرمخرب (NDT) دارای تخصص هستید، می توانید با استفاده از پیوند ذیل به صفحه فرم سی وی (Curriculum Vitae - CV) جهت تدوین سوابق تحصیلی و کاری تان مراجعه نموده و پس از تکمیل فرم مربوطه، آن را ارسال نمایید. اطلاعات درج شده پس از پردازش در زیرگروه مربوطه از بخش معرفی متخصصان پایگا ولدیکا منتشر شده و برای مدیران صنعت قابل دستیابی و ملاحظه خواهد بود.

 

سی وی (CV) چیست؟