X
GO

کارآفرینان و صنعت گران

این بخش به معرفی کارآفرینان و صنعتگران فعال در صنعت جوشکاری و بازرسی ایران اختصاص دارد. اشخاصی که سال ها به عنوان کارآفرین و صنعتگر شرکت های گوناگون و کارخانجات مختلف را تاسیس و راه اندازی کرده و با بذل کوشش فراوان موفق شده اند تا علاوه بر ایجاد اشتغالی پایدار برای جوانان این سرزمین، با تولید انواع کالا و خدمات سطح فعالیت های صنعت جوشکاری و بازرسی ایران را در زمینه های گوناگون ارتقاء داده و به جایگاه شایسته این کشور در سطح بین المللی نزدیک نمایند. از این منظر تحرک و آبروی موجود در صنعت جوشکاری و بازرسی ایران به نوعی وام دار ایشان است.

 

فهرست اشخاص

برخی از اشخاص متخصص فعال در عرصه " کارآفرینی " صنعت جوشکاری و بازرسی عبارتند از :

  • مهندس اکبر علیزاده راد
  • مهندس مهدی فردی
  • مهندس اسداله میرزائی