X
GO

اطلاع رسانی و نشر

این قسمت به معرفی شرکت ها و یا مجموعه های تامین کننده خدمات اطلاع رسانی و نشر مرتبط با روش های اتصال و بازرسی اختصاص دارد. شرکت هایی که به ارائه خدمات اطلاع رسانی در فضای واقعی و یا مجازی، نشر به صورت کاغذی و یا دیجیتال و نیز اشکال ترکیبی و یا تلفیقی آنها در زمینه های مرتبط با روش های اتصال و بازرسی اشتغال دارند. به عنوان نمونه می توان رسانه هایی که در حوزه اطلاع رسانی نوآوری ها و رویدادها و نیز موسساتی که به انتشار مطلب در زمینه علوم و فناوری های جوشکاری و سایر روش های اتصال و نیز بازرسی و آزمون های غیرمخرب (NDT) فعالیت دارند، را نام برد.

 

فهرست شرکت ها

برخی از مهمترین شرکت های فعال در عرصه " اطلاع رسانی و نشر " صنعت اتصال عبارتند از :

  • پژوهش های تجربی در مهندسی عمران
  • پژوهش های نوین علوم مهندسی
  • جوشکاری و آهنگری
  • طب کار
  • علوم و فناوری جوشکاری
  • فنی و مهندسی مدرس
  • متالورژی و مواد
  • مکانیک سازه ها و شاره ها
  • مهندسی سازه و ساخت
  • مهندسی عمران شریف